• บริการมือเปล่า
 • แนะนำบริการรับฝากของชั่วคราว
 • บริการมือเปล่า
 • แนะนำบริการรับฝากของชั่วคราว
บริการมือเปล่า

สัมภาระที่ท่านฝากไว้ เราจะจัดส่งไปยังโรงแรมที่ท่านเข้าพัก

สถานที่จัดส่งสัมภาระ

 • สัมภาระที่รับฝาก

  กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าเดินทาง
  *ยินดีรับฝากทุกขนาดและน้ำหนัก

 • ค่าบริการ

 • เปิดให้บริการ

  9:00-14:30 น.

 • สถานที่จัดส่ง
  โรงแรมทุกแห่งในโนโบริเบ็ทสึออนเซ็น 14 แห่ง

  รายชื่อโรงแรมที่จัดส่ง

  日本語> 簡体字> 繁体字> English

 • เวลาจัดส่ง

  15:30-17:00 น.

สัมภาระที่ไม่รับฝาก

ยินดีชดใช้ค่าเสียหายไม่เกิน 300,000 เยน

 • บริการมือเปล่า
 • แนะนำบริการรับฝากของชั่วคราว
 • บริการมือเปล่า
 • แนะนำบริการรับฝากของชั่วคราว
แนะนำบริการรับฝากของชั่วคราว

สัมภาระที่ไม่สามารถใส่ในล็อกเกอร์หยอดเหรียญได้ สามารถฝากได้ที่ประชาสัมพันธ์

สถานที่รับฝากสัมภาระ

 • สัมภาระที่รับฝาก

  กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าเดินทาง
  *ยินดีรับฝากทุกขนาดและน้ำหนัก

 • ค่าบริการ

  ชิ้นละ500เยน

 • เปิดให้บริการ

  9:00-17:00 น.

สัมภาระที่ไม่รับฝาก

ยินดีชดใช้ค่าเสียหายไม่เกิน 300,000 เยน

 • บริการมือเปล่า
 • แนะนำบริการรับฝากของชั่วคราว
 • บริการมือเปล่า
 • แนะนำบริการรับฝากของชั่วคราว
สถานที่รับฝากสัมภาระและสถานที่จัดส่งสัมภาระ

PAGE TOP